måndag 18 juli 2016

Polhems sluss

Polhems sluss är en av tre slussar som ingår i Christopher Polhems slussled. Arbetet med Polhems slussled sattes igång 1747. Det fanns dock planer redan på 1500-talet att bygga slussar i Trollhättan för att komma förbi fallen. Polhems plan var att farleden förlades i själva fallsträckan genom att tre, mycket djupa, slussar sprängdes ur berget, samtidigt som älven dämdes upp på två ställen. Detta för att höja vattennivån och eliminera ett antal forsar och fall.

Polhems slussled blev aldrig helt färdigbyggd och slussarna kom aldrig i reguljär drift. En av orsakerna var en olycka som förstörde en del av arbetet. Nio arbetare dog vid denna olycka. En annan orsak var att det saknades pengar att bygga slussleden. Konstruktionen på slussarna var kanske inte heller den bästa, och de var troligen omoderna redan vid färdigställandet.
Polhems sluss, som är den mellersta av de tre slussarna var sånär som på slussportarna färdig 1753. Den blev dock aldrig använd. Med sina 15,4 meter är den den djupaste av Polhems tre slussar. Portarna skulle behövt vara nära 16 meter höga och därmed behövt stå emot ett enormt tryck (jämfört med ex slussen i Brinkebergskulle, Vänersborg, från samma tid som var ca sex m hög). Som stöd åt portarna lämnades därför en del av berget kvar med en farbar tunnel utsprängd därunder, en sk stollgång. Höjden mellan vattenytan och tunnelns tak var bara 2,7 m och därför kunde bara små båtar med nedfällda master passera. Konstruktionen med stollgång användes även på de övriga två slussarna.

För att skapa lugnt vatten vid den norra infarten till slussen dämdes fallen kring slussen upp och den sk Kavledammen bildades. Vattnet styrdes nu västerut och fick söka sig ner kring Gullön och Önan. Detta var katastrofalt för de kvarnar och industrier som låg norr om dammen. Då vattenytan steg försvann flertalet forsar och snart hade i princip alla vattenverk norr om slussen fått lägga ned.


Vägbeskrivning Polhems sluss ligger vid Oscarsbron i Trollhättan. Följ skyltar mot slussarna. Det finns bl.a. parkering vid Trollhättans kyrka.

Senaste besöksdatum
5 juni 2016

Inga kommentarer: