fredag 22 juli 2016

1916-års slussled

1800- och 1844-års slussleder var båda konstruerade för segelfartyg och kom i och med utvecklingen av ång- och motorfartyg att bli alltmer omoderna.
Även om järnvägen fråntagit Göta kanal sin betydelse som central transportled, så fortsatte Göta älv och Trollhätte kanal att vara en viktig transportväg från Bergslagen och Vänerområdet. Man beslutade att bygga ännu en slussled i Trollhättan. Arbetet med denna slussled började 1909 och stod klar 1916. Denna gång gjordes dimensionerna betydligt större och leden anpassades efter motorfartyg med en last på upp till 2 200 ton. Efter ombyggnader av slussarna kan man nu slussa fartyg på upp till 4 000 ton. En slussning kräver 8 000 – 12 000 kubikmeter vatten. Det tar ca 45 minuter att ta sig genom alla slussarna, och höjdskillnaden på 32 meter.
1916 års slussled består av fyra slussar, med en längd på 97,9 meter mellan portarna. De är 13,7 meter breda och vattendjupet på tröskeln är 5,5 meter och största sänkhöjden är 8,5 meter.
Arbetet leddes av Vilhelm Hansen, som också ansvarade för bygget av Olidans kraftstation som pågick samtidigt som slussbygget. Hansen blev sedan generaldirektör för Vattenfall, och liksom Ericson (1844-års slussled) en mäktig person i Trollhättan.
När 1916-års slussar togs i bruk stängdes de båda äldre slusslederna. I och med att den nya slussleden byggdes med en annan sträckning kom de äldre slussarna att bevaras vilket lett till en unik plats med tre parallella slussleder inom ett mycket begränsat område.

Hela Trollhätte kanal mellan Göteborg och Vänersborg är 82 km lång, varav 10 km är grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled.

Godstrafiken har minskat på Trollhätte kanal, men året om kan man se stora godsbåtar slussa, och det är inte mycket utrymme kvar i slussen… Men, det är även en del fritidstrafik, sommartid så domineras kanalen och slussarna av fritidsbåtar. Även om fritidstrafiken stagnerat något så är det omkring 3 000 – 4 000 fritidsbåtar som slussar genom Trollhättan varje år!

Vägbeskrivning Skyltat från E45:an och Trollhättans centrum.

Senaste besöksdatum 5 juni 2016

Inga kommentarer: