söndag 5 augusti 2018

Heda kyrka

Heda kyrka är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor. De äldsta delarna är uppförda av kalksten vid mitten av 1100-talet. Kyrkan bestod av ett torn, ett långhus samt ett smalare kor med absid. Av denna romanska kyrka återstår tornets nedre våningar samt delar av södra långhusmuren i den nuvarande kyrkan.

Heda kyrka
Kyrkan genomgick många ombyggnader och utbyggnader under medeltiden. På södra sidan finns ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt initiativ. I kapellet södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög konstnärlig kvalitet.

Kyrkan omnämns första gångerna 1268 och 1294. Socknen kallas ursprungligen Hedakyrka, vilket tyder på att kyrkan givit namn åt socknen. Kyrkan ligger på en ås vid ett vägskäl, ca 8 kilometer norr om Ödeshög.

På 1800-talet ansågs Heda medeltida kyrka för liten, och 1846 beslöts det att kyrkan skulle rivas. Men, istället kom kyrkan att restaureras och tillbyggdes med ett nytt kor samt korsarmar i söder och norr av lundaprofessorn och medeltidsromantikern C G Brunius. Denna restaurering kom att förändra kyrkan avsevärt, men kom ändå att delvis att bevaras.

1950 genomfördes en ny restaurering under ledning av arkitekt Johannes Dahl. Vid denna restaurering återgick man så långt det var möjligt till det ursprungliga medeltida utseendet. En sakristia inrättades i norra korsarmen och i det romanska södra kapellet, som utgjort vapenhus, inrymdes ett dopkapell. Ett nytt kalkstensgolv tillkom. I södra korsarmen byggdes en läktare, till vilken orgeln flyttades.

I kyrkans mur finns två runstenar inmurade. De stod från början på kyrkogården men murades in i mitten på 1800-talet.

Runsten Ög 131. Texten lyder ungefär:
Borger upreste stenvården efter sin
Fader Knut kempe.

Runsten Ög 132. Texten lyder ungefär:
Holmsten upreste denne sten,
och gjorde bro efter Mior,
sin Fader, han bodde i Jättestad.
Tornet är ovanligt högt och smäckert. Idag hänger två klockor i tornet. Storklockan omgöts 1771 av Elias Fries Thoresson i Jönköping, medan lillklockan är gjuten 1679.

Tornet på Heda kyrka.
Kyrkans interiör har huvudsakligen tillkommit i samband med restaureringen 1950. Det gäller altarring, predikstol och bänkinredning, liksom det altarskål som står på altaret. I detta skåp finns sju medeltida skulpturer som ursprungligen tillhört ett förstört senmedeltida altarskåp. Sex av skulpturerna framställer apostlar, bl.a. Petrus och Paulus. Den sjunde föreställer Gud Fader ur en Nådastolsframställning. Fyra av apostlarna har blivit bemålade under 1600-talet.

Altarskåpet med de medeltida skulpturerna.
När jag klev in i kyrkorummet tillsammans med min kompis M, sade jag till henne att det påminner om en klosterkyrka. Det är inga vägg- eller takmålningar utan väldigt avskalat. Jag frågade henne även om det funnits något kloster alldeles i närheten av kyrkan, och att den faktiskt kunde ha uppförts som en klosterkyrka? Just då tänkte jag inte på närheten till Alvastra kloster... Vi läste någonstans i samband med besöket, att kyrkan hade cisterciensiska influenser i sig.

Heda kyrka
I ett häfte som finns i kyrkan kunde jag sedan läsa att kyrkan genomgick en tillbyggnad i slutet av 1100-talet. Denna ombyggnad visar på ett nära släktskap med den cistersienska arkitektur som samtidigt fick sitt uttryck i Alvastra kloster. Det är sannolikt cistercienserna som står bakom utvidgningen av Heda kyrka, men att Heda kyrka med sina rundbågiga valv stod klar innan Alvastra klosterkyrka med sina spetsbågiga valv stod klar 1185.

Heda kyrka
Heda ligger bara cirka fem kilometer från Alvastra kloster. Utformningen av den tillbyggda kyrkan tyder på att kyrkan inte enbart har använts som sockenkyrka för den lilla Heda socken. Kanske hade kyrkan under tidig medeltid också en funktion i anslutning till cistercienserklostret. Jag var alltså inte helt fel ute...

I kyrkan finns flera mycket värdefulla skulpturer, av vilka flera av dessa finns i dopkapellet. Den mest omtalade medeltida skulpturen är den romanska Mariabilden, som Verner von Heidenstam hyllade i dikten "Himladrottningen från Heda". Den är ett mycket förnämligt arbete av rhenländskt ursprung men i franskpåverkad stil från 1100-talets mitt. Tyvärr har den, liksom flera av de andra skulpturerna i kyrkan blivit kraftigt bemålade på 1600-talet.

"Himladrottningen från Heda"
Ytterligare en skulptur föreställande madonnan finns i dopkapellet. Hon står med Jesusbarnet på armen och har en märklig huvudbonad, som inte alls tillhör skulpturen utan som tillkommit senare, troligen som ersättning för en försvunnen krona. Denna skulptur är från 1400-talet.

Här finns även en helgongestalt, sittande i en tronstol och med en biskopsmitra. Den föreställer troligen Sankt Nicolaus. Skulpturen är ett romansk arbete från 1100-talets. Krucifixet, vars ursprungliga kors saknas, har tillkommit omkring 1200 och är ett tyskt arbete. Vidare finns i dopkapellet en skulptur av Johannes Döparen från omkring 1330-40. (Uppenbarligen fann jag inte dessa intressanta nog att fota... Det får bli bakläxa (nytt besök) på det..)

I dopkapellet står en dopfunt som dateras till 1200-talets början. Dopfuntens cuppa (den skålformade delen i dopfunten) är utförd i rödaktig sandsten och har tolv arkadbågar. Kyrkan äger ytterligare en dopfunt, vars skål är från 1661. Foten tillkom 1983.

Den medeltida dopfunten
Dopfunten från 1600-talet.
I väggen i (dop)kapellet finns en märklig piscina (uttömningskanal för vätska från heligt kärl). Reliefen över piscinan framställer en man, sittande på en romansk stol, med spetsigt hakskägg och hårpiska samt ett svärd mellan de korslagda benen. Han innesluts i en rundbåge, krönt av en kastal (runt försvarstorn), med en skyttegång. Reliefen är ett av Sveriges första symboliska porträtt. Troligen framställer den en av kungarna i Sverkersätten, troligen Karl Sverkersson.

Piscinan
I långhuset finns ytterligare en Madonnaskulptur med barnet. Maria sitter med Jesusbarnet i knäet. Det är en högkvalitativ skulptur från omkring 1430, troligen från Lübeck.

Bland kyrkans märkligaste inventarier finns också en bonad från slutet av 1400-talet. Bonaden är tillverkad i Berlin och har ett mönster som inspirerats av venetianska brokader. (Inte heller denna fick jag någon bild på...)

Kyrkans märkligaste silverföremål är en medeltida kalk med sexpassformad fot samt nod med majuskelbokstäverna IHESUS. Den är möjligen utförd i Vadstena vid 1400-talet.

Kyrkan överraskade mig verkligen med sitt speciella torn och avskalade inre. Det här var ett mycket trevligt stopp som absolut inte var inplanerat från början. Men så tog vi en annan väg hem från Naturum Tåkern, då vi skulle spana in Alvastra Pålbyggnad. Det hela förstärktes av en kvinna som övade ett par låtar på piano inför ett bröllop. Att höra Ed Sheerans "Perfect" helt avskalat (ingen sång) gav mig gåshud.


Senaste besök: 21 juli 2018.

Vägbeskrivning: Från Ödeshög, tag vänster mot Väderstad innan rondellen vid Preem. Fortsätt på den vägen ca 2 km. Sväng vänster där det står Heda och fortsätt ca 8 km och där finns kyrkan på höger sida.

Inga kommentarer: