tisdag 2 augusti 2016

Lilla Torget i Kalmar

Nu när min semester och resan till Kalmar närmar sig så tänkte jag att det kan passa med ett litet inlägg om en av Kalmars historiska platser. Nu kryllar ju det av historiska platser i Kalmar, så problemet är ju egentligen vad jag ska välja...

Lilla torget i Kalmar är ett trekantigt torg mellan fästningsvallen i söder, Ölandsgatan och Västra Vallgatan i Kalmar. Torget skapades redan i den första stadsplanen för Kvarnholmen av Johan Wärnschöld i mitten av 1600-talet. Det är en av de nästintill oförändrade miljöerna i Kalmar.

Vid torget byggdes tre karolinska stenhus: Domprostgården, Länsresidenset och Dahmska huset. Tidvis har torghandel bedrivits på Lilla torget. Torget var tidigare försett med en brunn, en av de sex brunnar som försåg kalmarborna med vatten. Idag är brunnen borta, på platsen finns idag Arvid Källströms fontänskulptur i form av en jungfru. Fontänen kom på plats på 1930-talet.
Lilla torget
Arvid Källströms fontän

Domprostgården: Stadspresidenten Christopher Larsson Grubb lät uppföra detta stenhus 1657-1667. Fasaden fick sitt nuvarande utseende efter stadsbranden 1679. Efter ytterligare en brand 1675 byggdes gårdshusen runt innergården. År 1791 inköptes byggnaden till bostad för stiftets biskopar, domprostar och stadens kyrkoherdar.

Biskopen Magnus Stagnelius bodde här med sin son skalden Erik Johan Stagnelius under hans ungdomsår i början av 1800-talet. Byggnaden är nu pastorsexpedition.

Här antas det att Erik Johan Stagnelius har skrivit några av sina skönaste verk, t.ex. Liljor i Saron.

Husets byggherre, Christopher Larsson, adlad Grubb, var inte bara stadspresident utan även vice landshövding. Han ledde stadsstyrelsen vid uppbyggandet av staden på Kvarnholmen. Grubb är begraven i Domkyrkan med en skulpterad gravhäll som nu delvis täcks av trappan till orgelläktaren. Hällen är indelad i 30 rutor av vilka 25 innehåller namn och födelsedata för de barn han hade i två äktenskap. 
Domprostgården
Länsresidensets kärna är ett privathus från mitten av 1600-talet. Omkring 1660 byggde landsbokhållaren Hans Erichson hörnhuset vid Ölandsgatan/Västra Sjögatan. Tio år senare köpte staten huset och det blev då lokaler för Stora Sjötullen. Så länge som flottans huvudstation var förlagd till Kalmar användes byggnaden även som kansli och residens för amiralitetet. 1674 fick huset sin stenportal med Amiralitetets vapen och Karl XI:s namnchiffer. Sedan 1686 är huset bostad för landshövdingen i Kalmar län.

Byggnaden innehöll även länsförvaltningen men blev för trång och byggdes till 1737 samt på 1800- och 1900-talen. 1980 flyttade Länsstyrelsen från kvarteret. 
Länsresidenset
Dahmska huset uppfördes 1658-1666 för fortifikationskapten Anders Olofsson Bergh och hans hustru Brita Gudmundsdotter Skuthe. A O Bergh ritade själv sitt stenhus beläget på Lilla torget. Ägarnas inititaler och en psaltvers finns på på portalen. A O Bergh ledde byggandet av Kvarnholmens fästningsmurar.

Flera av rummen har målade tak från 1600- och 1700-talen. Under huset finns höga välvda källare som bär upp huset. På gården finns stall, bykhus och bodar. En fritrappa mot Lilla Torg ersattes omkring 1900 med den nuvarande inbyggda trappan. 
Dahmska huset
På tomten ligger ett av stadens äldsta trähus - Berghs trähus, uppfört omkring 1650 i Gamla stan och flyttades till sin plats 1681. Detta lilla trähus på Dahmska gårdens tomt är en av Kalmars äldsta byggnader. Det uppfördes ursprungligen i Gamla stan strax efter stadsbranden 1647. Det flyttades till sin plats vid Lilla torget under senare delen av 1600-talet och värderades år 1679 till 500 riksdaler av stadens styrande. Huset är timrat i en våning med vinkel in mot gården. Taket är lågt och valmat, väggarna panelklädda med inklädda knutar som pilastrar. 1681 omtalas det som ”Anders Olofssons Bergs från Malmen inflyttade trähus”. 
Berghs trähus
Husets namn kommer från rektorn O E L Dahm som ägde huset från 1847, och från 1914 var ägaren Kalmar Sjömanshus.

Vid Dahmska husets fot står en huggen milsten från 1737 och markerar Lilla torgets stora betydelse. Härifrån mättes av ståndet från residensstaden ut på riksvägarna. 
Dahmska huset

Borgmästaren 5: Kapten Johan Douglies hade lagfart på denna tomt 1663, men ännu 1712 var tomten obebyggd. Byggnadens klassicistiska fasad är från 1890, då den rektangulära uppbyggnaden, frontespisen, troligen också tillkom.
Fönstrens oregelbundna placering tyder på att det är två sammanbyggda hus som ligger på 1 ½ tomt, enligt den äldsta tomtindelningen.
Av de tidiga ägarna kan nämnas Sofia Amalia Mühlenbruch, gift Metts, som innehade fastigheten 1767. Hon ärvde detta hus med trädgård av sina föräldrar som även ägde grannhuset. 
Borgmästaren 5
Mühlenbruchska huset: Tomten, som ligger vid Lilla torget, bebyggdes på 1720-talet av handlanden David Mühlenbruch. Huset är ett två våningar högt trähus och har Kalmars enda bevarade sätertitak. De nu reveterade fasaderna var fram till 1890-talet panelade. Under byggnaden finns en välvd stenkällare samt källare med bjälklag. Vid en renovering påträffades stofttapeter från 1700-talet.

1889 köptes fastigheten av bryggaren A. Åhman och sammanbyggdes med intilliggande byggnad, ett tvåvåningshus med klassicistisk fasad. 
Mühlenbruchska huset skymtar bakom stadsporten
Kavaljeren. Har tyvärr ingen bättre bild just nu.
Hitta hit: Lilla torget ligger centralt i Kalmar utmed den gamla befästningsvallen.

Senast besöksdatum: april 2014

Inga kommentarer: