tisdag 18 juli 2017

Bohus Fästning

Jag har länge velat besöka Bohus fästning, och jag har åkt förbi den där ruinen så många gånger, men har ändå aldrig varit där. Förrän en lördag i slutet av maj 2017!

Trakten kring Göta och Nordre älvs mynning var redan tidigt av stor betydelse för de tre nordiska länderna. Det var ett gränsland med Danmark i söder, Sverige i öster och Norge väster. Fram till 1658 utgjorde Göta älv riksgräns mellan Norge och Sverige. En smal landremsa vid nuvarande Göteborg var från 1200-talets mitt jämte älven Sveriges enda förbindelse med Västerhavet.

Fästningen började byggas 1308, och var under de olika nordiska krigen skådeplatsen för många blodiga belägringar. Det var den dåvarande norske kung Haakon V Magnusson som beordrade uppförandet av en fästning vid Norges sydligaste gräns. Trots alla belägringsförsök genom tiderna (14 gånger) blev fästningen aldrig erövrad med våld! Fästningen har byggts om och till flera gånger under århundradenas lopp. Bohus fästning sägs ha varit Nordens största, starkaste och mest massiva borgar!
Bohus fästning
Idag går man in i fästningen genom Blockhusporten, som återuppfördes 1935 efter att ha varit helt raserad. Inom blockhusposten finns rester av ett skyttegalleri för entréförsvaret.

Blockhusporten
När man gått igenom Blockhusporten kommer man till Bastionen Larmposten. Denna del av fästningen uppfördes strax innan svenskarna övertog fästningen 1658, och den stenlagda uppfartsvägen till borggården  bevakades av totalt åtta portar. I muren innanför den tredje porten finns rester av en vaktlokal. Larmpostens yttermurar skyddade västfronten av fästningen och uppe på vallarna stod rader av kanoner.

Innan man kommer in i själva fästningen borgen passerar man en yttre portbyggnad. Idag återstår endast delar av bottenvåningen av byggnaden som en gång var fyra våningar hög. Man kommer sedan till den inre portbyggnaden, vars övre våningar kallades för "kungasalarna". Dessa har sannolikt varit representationslokaler redan på 1300-talet.

Kungasalarna
Portbyggnad med port i spetsbågestil, sett från inre borggården
"Innanför" kungasalarna låg Kommendantbyggnaden. Byggnaden som troligen uppfördes på 1500-talet, var tre våningar, plus källare och vind, men idag återstår bara källarmurarna åt borggården.

Kommendantbyggnaden, med Fars Hatt i bakrgrunden.
Den inre borggården med sina omgivande ringmurar och byggnadslängor utgjorde i stort sett den medeltida borgen före 1580-talets stora utbyggnader.

På borggården finns en brunn som började grävas/byggas 1616 då den danske länsherren Jörgen Lunge, fick order om att påbörja arbetet med en ny brunn på borggården. Det tog 13 år att ta sig ca 22 meter ner till friskt källvatten. Att "avbränna klippan" genom att omväxlande upphetta och avkyla berggrunden tills den sprack sönder (tillmakning) var ett gigantiskt arbete för sin tid. Arbetet utfördes av danska krigsfångar.
Inre borggården med brunnen och Fars Hatt.
På borggården finns också resterna av en slottskyrka. Byggnaden uppfördes 1610, men rester av äldre murverk i botten visar att den ersatte en äldre byggnad. Kyrksalen hade läktare och rymde ca 400 personer! Idag återstår bara en gräsbevuxen terrass.

Slottskyrkan
På borggårdens södra sida finns det två torn och ett mellanliggande magasin. Byggnaden uppfördes i mitten av 1600-talet och var den s.k. Arsenalsbyggnaden. Trappan upp från borggården till utsiktspunkten på murkrönet var tidigare uppgång till byggnadens övre våningar. Utsiktspunkten är på platsen för Sven Halls torn. Namnet kommer från en slottsfogde på 1500-talet.Tornet var egentligen en halvrund avslutning på Gamla magasinet, tre våningar högt med krutvalv i markplanet. I botten ser man i lämningar av det äldre fyrkantiga hörntornet. Härifrån har man en fin utsikt mot det andra tornet på borggårdens södra sida - Mors Mössa. Då tornet mer eller mindre ligger i anslutning till slottskyrkan så kallas det ibland för kyrkotornet.. Det bestod av tre våningar med krutvalv i botten och kanonvåning under taket.

Trappan upp till utsiktsplatsen/Sven Halls torn.
Mors mössa, till vänster, sett från bastionen Munken.
Jag och syrran gick med på en guidad visning av fästningen och efter stoppet vid Sven Halls torn, fortsatte vi utmed murkrönet förbi Nya magasinet och genom väktargången och Röde torn ner mot dammen.

Nya magasinet vid den östra sidan av borggården uppfördes troligen mot mitten av 1400-talet och hade då en utpräglad bostadskaraktär. Här fanns möjligtvis borgstugan, besättningens uppehållsrum. På bottenvåningen låg brygg- och bakhuset. Namnet kommer från en omfattande ombyggnad på 1600-talet.

Från Väktargången på krönet av Östra ringmuren har man en fin utsikt över Göta älvs dalgång. Gången var övervälvd med rader av skyttegluggar i yttermuren.

Utsikt från Väktargången
Röde torn var medeltidsborgen nordöstra hörntorn och spelade en nyckelroll för försvaret innan bastionerna tillkom mot slutet av 1500-talet. Under en svår belägring 1566 intogs Röde torn av svenska trupper, men räddades genom att sprängas i luften av försvararna själva, i den s.k. Bohusiska smällen. Vad svenskarna inte visste, var att det fanns ett krutförråd i källaren...

Röde torn
Dammen upptar en stor del av den yttre borggården. Här fanns förmodligen fram till 1580-talet, en naturlig sjö som försåg medeltidsborgen med färskt vatten. Dammen är fyra meter som djupast och man har tidigare delvis odlat fisk i dammen.

En av de spännande historier guiden berättade om handlade om Tomas Leopold som satt inspärrad här på Bohus fästning i hela 37 år, för sina "irrläror". Leopold var s.k. pietist, och detta var inte populärt på på 1700-talet, så för sin egen, och andras säkerhet hölls han fången på fästningen. Han hade det nog hyfsat ok ändå, då han hade både spis och fönsterglugg mot Dammen.

Utsikt över dammen och Tomas Leopolds fängelsecell.
Vi tog oss sedan ut till bastionen Nedre Platt via Nedre Platts östra kanonkassematt. Nedre platt är den största av de bastioner som uppfördes kring medeltidsborgen efter 1584. Uppe på jordvallen har det stått kanoner som var riktade mot Fontinberget bakom Kungälvs kyrka i norr. Fontinberget var den plats där fientliga besättningsbatterier vanligtvis ställdes upp... Fästningens sista belägring ägde rum 1678.
Nedre Platt
Rundturen avslutades i tornet Fars Hatt, som ännu står kvar i full höjd. Tornet vi ser idag uppfördes 1682-98 efter ritningar av Erik Dahlberg. Det ursprungliga tornet skadades svårt under en belägring 1678 och var tvungen att rivas. Av det medeltida Fars Hatt har den beryktade fängelsehålan i källaren bevarats. Fängelsehålan ligger på sex meters djup och är helt utan dagsljus.

Fars Hatt, med Övre Platt.
Besöket på Bohus fästning gjorde mig inte besviken, och med en guidad tur så blev det ännu mer perfekt!

Senaste besök: 27 maj 2017.

Vägbeskrivning: Oavsett om man kommer på E6:an eller E45:an, kör av mot Kungälv och följ den bruna skyltningen "Bohus fästning"

Inga kommentarer: