söndag 4 september 2016

Karums alvar och Noaks ark

Karum på Öland, ligger i ett område med mycket omväxlande marktyper. Här finns både den magraste alvarmarken och slåtterkärr. Området ligger i en trakt som är mycket rik på fornlämningar.

Landskapet vi ser idag bär spår från många olika tidsskeenden, allt från järnålder och framåt. Här finns förhistoriska husgrunder, hägnader, odlingsrösen, brukningsvägar, uppodlade områden och gravfält. 

I den sydvästra delen av området ligger ett av Ölands mer kända gravfält, alldeles intill den slingrande vägen mellan Högsrum och Gärdslösa. Gravfältet benämns ibland Noaks ark, men namnet åsyftar endast den stora skeppssättning som finns i området. 


För egen del så var det faktiskt gravfältet och Noaks ark som lockade mig den här gången. Alvaren på Öland är riktigt häftiga med sin skiftande natur under årets alla årstider. Det är inte alltid kargt och eländigt som man lätt kan tro... Men, som sagt, den här gången var det forntidsnörden som ville få sitt! 


Sammanlagt innehåller gravfältet ett 70-tal gravar. Ett 25-tal av dessa har undersökts, däribland fyra rektangulära stensättningar. Dessa visade sig utgöra vapengravar från förromersk järnålder. Gravfältet anlades under bronsåldern och nyttjades troligen även under stora delar av järnåldern.

Noaks ark är skeppssättningen som fått ge namn åt hela gravfältet. Skeppssättningen är 26 meter lång och 3,5 meter bred. I mitten av denna skeppssättning står en stor klumpsten som möjligen kan symbolisera en mast. Skeppets ”roddarbänkar” är markerade med mindre stenar. 
Noaks ark
Noaks ark
När vi kom till Karums alvar så var det någon skola från
Holland som också var där och hade uppgifter att lösa!
I området kring Karum finns en rad intressanta växter och djur. På gravfältet vid Noaks ark växer till exempel hylsnejlika, fågelarv och alvarveronika. Ute på själva alvaret har man gjort många fynd av ovanliga växter, bland annat ängsvägstekel och klubbsprötad bastardssvärmare.

Vägbeskrivning Tag av från väg 136 i Rälla, österut. Kör förbi Högsrums kyrka vid vägkorset Gärdslösa/Långlöt, kör mot Gärdslösa. Gravfältet dyker upp på vänster sida av vägen. Det finns en parkering intill gravfältet.

Senaste besöksdatum
20 augusti 2016

Inga kommentarer: